Registro de Parejas de Hecho

La Generalitat de Catalunya ha aprobado un nuevo registro de Parejas estables de Hecho:

Article 1
Aprovació del Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya

S’aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya, que s’insereix a continuació.

Article 2
Fitxer de dades de caràcter personal

2.1 Es crea el fitxer de dades de caràcter personal denominat Registre de parelles estables de Catalunya, amb el contingut que consta a l’annex 1 del Reglament, en el qual es detalla la denominació, la finalitat i els usos previstos, les persones o els col•lectius afectats o obligats a subministrar les dades, el procediment de recollida i la procedència de les dades, l’estructura bàsica i la descripció del tipus de dades de caràcter personal que conté, el sistema de tractament, les cessions de dades previstes, les transferències internacionals previstes, l’òrgan administratiu responsable del fitxer, l’òrgan davant el qual es poden fer efectius, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició i el nivell de les mesures de seguretat aplicables.

2.2 El fitxer se subjecta a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

DOCUMENTOS NECESARIOS:
1. Document d’identitat de les persones sol•licitants / Documento de identidad de las personas.
2. Certificació literal o completa de naixement de les persones sol.licitants / Certificación Literal o completa
de nacimiento de las personas solicitantes.
3. Certificat d’empadronament de convivència històric / Certificado de empadronamiento de convivencia histórico.
4. Certificat literal de naixement o llibre de família on consti la descendència en comú en cas de constitució de la parella estable per naixement d’un fill o d’una filla durant la convivència en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial / Certificado literal de nacimiento o libro de familia donde conste la descendencia común en el supuesto de constitución de pareja estable por nacimiento de un hijo/a durante la convivencia en una comunidad de vida análoga a la matrimonial.
5. Opcionalment, certificació d’inscripció emesa per l’Ajuntament corresponent en cas de parelles estables inscrites en registres municipales / Opcionalmente, certificado de inscripción emitida por el Ayuntamiento correspondiente en caso de parejas estables inscritas en registros municipales.

Si no hi ha oposició expressa, el Departament de Justícia verificarà de forma automatitzada les dades declarades i no s’hauran d’aportar els documents 1, 3 i 4 / Si no hay oposición expresa, el Departamento de Justicia verificará de forma automatizada los datos declarados y no se tendrán que aportar los documentos 1, 3 y 4.

REQUISITOS:
Parelles estables constituïdes d’acord amb els articles 234-1 i 234-2 del Codi civil de Catalunya / Parejas estables constituidas de acuerdo con lo establecido en los artículos 234-1 y 2 del Código Civil de Catalunya.

Article 234-1: Parella estable

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents / Dos personas que conviven en una comunidad análoga a la matrimonial se consideran pareja en cualquiera de los casos siguientes:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs / Si la convivencia dura más de dos años ininterrumpidos.

b) Si durant la convivència, tenen un fill comú / Si durante la convivencia, tienen un hijo/a común.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública / Si formalizan la relación en escritura pública.

Article 234-2: Requisits personals

No poden constituir una parella estable les persones següents / No pueden constituir una pareja estable las personas siguientes:

a) Els menors d’edat no emancipats / Los menores de edad no emancipados.

b) Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col•lateral dins del segon grau / Las personas relacionadas por parentesco en línea recta, o en línea colateral dentro del segundo grado.

c) Les persones casades i no separades de fet / Las personas casadas y no separadas.

d) Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona / Las personas que convivan en pareja con una tercera persona.

Departamento Derecho de Familia

Deja una respuesta

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s